اهل سنت واقعی !!!

 

اهل سنت خود را اهل سنت نامیده اند به این دلیل که آنها خود را تابع سنت پیامبر (قول پیامبر، فعل پیامبر و تقریرات پیامبر) می دانند. اما حقیقت این است که اهل سنت واقعی، شیعه می باشد . شیعه تنها فرقه ای است که به سنت پیامبر آنگونه که بایدِ، عمل نموده است.

به عنوان مثال یکی از سنتهای قطعی و مسلم پیامبر(ص) تعیین امیر المومنین به عنوان خلیفه بعد از خود و مسئله ی تمسک به اهل بیت می باشد . کتب شیعه و سنی مملو از این احادیث است . مثلا پیامبر در حدیثی می فرمایند: ای مردم من در میان شما چیزی گذاردم که اگر به آن تمسک جویید هرگز گمراه نمی شوید. کتاب خدا و عترتم ، اهل بیتم.

این حدیث دلالت آشکار دارد بر گمراهی تمام کسانی که به اهل بیت متمسک نشده اند. جالب این است که این حدیث حتی در صحیح مسلم که از معتبر ترین کتب اهل سنت است نیز آمده است(اهل سنت تمامی احادیث این کتاب را صحیح میدانند.)

ماجرای غدیر خم به اندازه ای نقل شده که حتی عده ای از علمای اهل سنت، مانند ذهبی و سیوطی ادعای تواتر آن را کرده اند.

مسأله مهم دیگر در مورد سنت پیامبر این است که شیعه تنها فرقه ای است که پیامبر (ص) را مطلقا معصوم می داند. زیرا لازمه ی حجت بودن سنت پیامبر عصمت ایشان است اگر پیامبر معصوم از خطا و اشتباه نباشد دیگر نمی توانیم به سخنان و افعال ایشان اعتماد کنیم . چون ممکن است پیامبر اشتباه کرده باشد و این با هدف خداوند از بعثت انبیا منافات دارد .

این که می گویم فقط شیعه معتقد به عصمت است به این خاطر است که در کتب معتبر اهل سنت احادیثی وارد شده که اشاره می کند به اشتباهات و کارهای زشتی که پیامبر مرتکب شده است . البته اگر صرفا این احادیث در کتبشان نوشته شده بود . این ادعا را نمی کردم . مصیبت واقعی این است که آنها این احادیث را صحیح می دانند .

مثلا در احادیثی آمده که شیطان بر پیامبر غلبه پیدا کرد و آیاتی را در تأیید بت های لات و عزّی بر او القاء کرد . و پیامبر به اشتباه گمان کرد که اینها از ناحیه ی جبرئیل نازل شده و پس از خواندن این آیات شیطانی نه تنها مشرکان خوشحال شدند بلکه خود پیامبر نیز خوشحال شد به این خاطر که دیگر مجبور نبود با مشرکان بر سر نفی بت ها مبارزه کند .

در حدیث دیگری در یکی از کتب معتبر اهل سنت(گمان میکنم کتاب صحیح مسلم باشد. )از حذیفه نقل شده که پیامبر در یک مکانی ایستاده ادرار کردند. و جالب این است که تعصب علمایشان بر این کتب به اندازه ایست که در شرحشان بر این کتب ، این احادیث را نه تنها تضعیف نکرده اند . بلکه توجیح نیز کرده اند. توجیهات مضحکی مانند این که شاید پیامبر کمر درد داشتند و نمی توانستند بنشینند . یا: پیامبر به این خاطر ننشستند که به ایشان فشار نیایند . مبادا این که از ایشان مدفوع خارج شود.

اگر ایستاده بول کردن را به خود این علما نسبت دهیم به آنها بر می خورد. پس چطور جرات می کنند آن را  به پیامبر نصبت دهند؟

اینجانب خودم از آقای دکتر قزوینی شنیدم که فرمودند" آهل سنت هند (شاید عده ای از آنها) در یک روز مشخص از سال ایستاده ادرار می کنند . به خاطر تأسی به این فعل پیامبر !!! (این است نتیجه ی دور مانند از اهل بیت پیامبر(ص) و تمسک نجستن به آنها)

آنها با این اتهامات و بی حرمتی هایی که نسبت به پیامبر(ص) مرتکب شده اند به چه جراتی خود را اهل سنت پیامبر می دانند ؟

مگر اینکه منظورشان از سنت، سنت عمر و ابوبکر و معاویه باشد . که البته ما این را قبول داریم آنها اهل سنت معاویه هستند . چون اینگونه احادیث در زمان معاویه و به دستور او جعل شده است .